De beste producten    Vers van het mes, vacuüm verpakt    Gratis verzonden vanaf €35,-

Privacyverklaring Kaashuis Tromp Buitenveldert

Kaashuis Tromp Buitenveldert gevestigd te (1081AB) Amsterdam, aan het adres Buitenveldertselaan 158 (hierna: Kaashuis Tromp Buitenveldert) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Kaashuis Tromp Buitenveldert houdt zich bezig met het vermarkten van zuivelproducten via haar webshop en een franchisemodel, waarbij Kaashuis Tromp Buitenveldert aan ieder der franchisenemers levert. Dit vermarkten geschiedt op basis van gesloten koopovereenkomsten. Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Kaashuis Tromp Buitenveldert noodzakelijk gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op bestellingen en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kan de juiste orderinformatie niet worden gekoppeld aan de juiste klant(account) en contactinformatie, waardoor het voor Kaashuis Tromp Buitenveldert niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden waar mogelijk, en indien daar nu en/of in de toekomst voor gekozen wordt, de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Kaashuis Tromp Buitenveldert heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Kaashuis Tromp Buitenveldert namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Kaashuis Tromp Buitenveldert niet volledig haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Kaashuis Tromp Buitenveldert de (persoons-)gegevens
Kaashuis Tromp Buitenveldert verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via webshop, contactformulier van of e-mailcorrespondentie met Kaashuis Tromp Buitenveldert, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Kaashuis Tromp Buitenveldert worden verwerkt.

Google Analytics
Ten behoeve van marketingdoeleinden kan Kaashuis Tromp Buitenveldert gebruik maken van Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor Kaashuis Tromp Buitenveldert mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Kaashuis Tromp Buitenveldert bewaard
Ingevolge de fiscale wetgeving is Kaashuis Tromp Buitenveldert verplicht om gegevens gerelateerd aan de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren.

(Persoons-)gegevens die zijn verkregen met betrekking tot een bepaald klantaccount worden bij Kaashuis Tromp Buitenveldert bewaard tot het moment de klantrelatie expliciet door de klant wordt opgezegd c.q. beëindigd. Kaashuis Tromp Buitenveldert acht het voor een gerichte en op de klantwens afgestemde dienstverlening van belang deze gegevens voor deze termijn te bewaren. Na beëindiging van de klantrelatie zullen de (persoons-)gegevens binnen 12 maanden worden verwijderd uit de systemen van Kaashuis Tromp Buitenveldert of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Kaashuis Tromp Buitenveldert stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 2 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt Kaashuis Tromp Buitenveldert de gegevens
Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Kaashuis Tromp Buitenveldert ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de dienstverlening
Door Kaashuis Tromp Buitenveldert wordt, ten behoeve van de dienstverlening, gebruik gemaakt van derden ten behoeve van bijvoorbeeld verzending van pakketten. Tevens wordt door Kaashuis Tromp Buitenveldert een spaarpuntensysteem gehanteerd dat door klanten kan worden gebruikt.

M.b.t. de bedrijfsvoering
Door Kaashuis Tromp Buitenveldert wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van administratiesoftware en een externe accountant, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Kaashuis Tromp Buitenveldert daarbij gebruik van onder meer een mailprogramma en ordermanagementsystemen ten behoeve van de interne en externe correspondentie.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Kaashuis Tromp Buitenveldert Met deze partijen gaat Kaashuis Tromp Buitenveldert war nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van Kaashuis Tromp Buitenveldert worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Kaashuis Tromp Buitenveldert hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER
De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Kaashuis Tromp Buitenveldert waar nodig een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Kaashuis Tromp Buitenveldert hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens
Kaashuis Tromp Buitenveldert draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Kaashuis Tromp Buitenveldert verbonden zijn. Kaashuis Tromp Buitenveldert kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Kaashuis Tromp Buitenveldert wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

Per email: info@kaasvantim.nl
Telefoon : 020-6421301
Post : De Kaashuis Tromp Buitenveldert, Buitenvelderstelaan 158, 1081AB Amsterdam

Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Kaashuis Tromp Buitenveldert van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die Kaashuis Tromp Buitenveldert van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Kaashuis Tromp Buitenveldert zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Kaashuis Tromp Buitenveldert ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek – wel verwijderd uit de systemen van Kaashuis Tromp Buitenveldert

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Kaashuis Tromp Buitenveldert uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Kaashuis Tromp Buitenveldert op te nemen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Kaashuis Tromp Buitenveldert van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens
Kaashuis Tromp Buitenveldert hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Kaashuis Tromp Buitenveldert adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u hierboven.

 

 

Naar boven